14.06.2024 г.

Общи условия и политика за поверителност

Достъпът до сайта е свободен за всички потребители.

Всички материали, изображения, снимки, графики, картинки, текстове, документи, бази данни, и друга информация, генерирани от екипа на „Доместикс ЕООД и/или намиращи се на сайта на „Доместикс” ЕООД съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта на „Доместикс” ЕООД, без предварителното съгласие на„Доместикс” ЕООД, е забранено.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайта и бюлетина на „Доместикс” ЕООД е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писмено съгласие на „Доместикс” ЕООД за съответния вид използване.

Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданско правна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.
РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!

Обученията се провеждат при записани минимум 10 участника.

За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по сметката на Доместикс ЕООД до указания краен срок.

Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!

Когато обучение се анулира по вина на организаторите, на записалите се участници се предлагат две възможности:
- връщане на заплатената такса в пълен размер
-пренасочване на участието към следващ семинар (потвърждава се писмено от двете страни)

При отказ от участие в обучение до пет календарни дни преди датата на обучението (тя не се брои), се удържат 50 лв. от внесената сума за такса без ДДС, и останалата част се възстановява обратно на наредителя.

При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет календарни дни преди датата на обучение (тя не се брои), се удържа 50% от внесената такса без ДДС, и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.

При анулация в деня преди семинара, в деня на семинара или неявяване - заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!

Всички анулации се извършват в писмена форма на e-mail mail magisterd@abv.bg

Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!

Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.


От януари 2020г. отстъпка за участвали в предишни семинари ще могат да ползват тези, които са посетили семинар на Доместикс ЕООД или Магистер Диксит ЕООД в рамките на 2018 и 2019г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Съдържанието на всяко онлайн обучение/ семинар е собственост на организаторите и е защитено от закона за авторското право и сродните му права. В тази връзка, категорично се забранява аудио и видео записът, съхранението, възпроизвеждането и/или разпространението на съдържанието на онлайн обучението/ семинара, както и всякакви други действия на обработване и разпространение на обучението или отделни части от него. Подобни действия ще се преследват с цялата приложима сила на закона.

2. Записването, възпроизвеждането и/или разпространението на онлайн обучението/ семинара или отделни части от него, може да доведе до разкриване на физическата идентичност на съответно лице или лица. Неспазването на забраната за аудио и видео занемане ще се третира като нарушение на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните(GDPR.

С включването Ви в онлайн обучение/ семинар, декларирате съгласието си и се считате за запознат с настоящата информация относно защита на авторски права и лични данни.


Политика за поверителност на личните данни на Доместикс ЕООД
Администратор: Доместикс ЕООД
ЕИК131448643
гр. София пл. Македония 1, ет. 15, офис 5
Денислава Рускова - тел. 0888807911 domestics@abv.bg

Доместикс ЕООД гарантира поверителността на Вашите данни и Ви уверява, че те ще се използват в пълно съответствие с настоящата политика за поверителност на личните данни.
Интернет страницата на Доместикс ЕООД може да се ползва свободно и без ограничения.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ:
Име, презиме и фамилия
Месторабота и позиция ( не е задължително)
Адрес за издаване на фактури и ЕИК/ ДДС номер за индентификация или ЕГН ако фактурата се издава на физическо лице
телефон, електронен адрес
С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА:
Изискваме тази информация, за да Ви регистрираме за участие в обучение/ семинар, за отговор на Ваше запитване, за предоставяне на услуги, свързани с дейността ни по консултиране и обучение.
ОСНОВАНИЕ:Изпълнение на законови задължения и нормативни изисквания и отчитане пред държавни и други компетентни органи, относно финансово счетоводната дейност на дружеството, във връзка с дейност по обслужване на клиенти – договор/ съгласие.
Получатели на данни: Обслужване от счетоводна компания - обработващ лични данни
Ние няма да предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен при изискване от закона или от съда.Не предаваме лични данни в трети държави или международни организации.
Не прилагаме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Уверяваме Ви, че Доместикс ЕООД полага необходимите грижи за защитата на Вашите лични данни и предотвратяването на неоторизиран достъп до тях.
Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила при публикуването им на сайта на Доместикс ЕООД. Ако вие продължите да използвате сайта след публикуване на промяна на тази Политика за поверителност, това ще се счита за приемане на съответната промяната.
Ако смятате, че каквато и да било информация за Вас е невярна или неточна, моля да ни информирате възможно най-скоро на domestics@abv.bg. Дадено от Вас съгласие може да оттеглите по всяко време в писмена форма на domestics@abv.bg. Промените в личните данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на изрична заявка за това, изпратена през формата за контакт или на адрес domestics@abv.bg. Срокът за извършване на заличаването е до две седмици след получаване на искането. Вие носите отговорност за запазване актуалността на данните, които предоставяте в нашия сайт. Ако имате основание да смятате, че са нарушени правата Ви, имате право да подадете жалба до КЗЛД www.cpdp.bg., kzld@cpdp.bg, както и на тел. 02/91-53-519.
Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност.
Настоящата Политика за поверителност е публикувана на 20.05.2018г.

Политика за употреба на бисквитки

Бисквитката ("cookie") е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период.
Функцията на бисквитките е да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват, за да улеснят вашето сърфиране.
При първото си посещение в сайта, получавате информация, че се използват бисквитки. Не използваме бисквитки за проследяване на вашите предпочитания.