28.01.2023 г.
<b>Годишното данъчно приключване на 2021г. и ЗКПО- онлайн</b>

Годишното данъчно приключване на 2021г. и ЗКПО- онлайн

  • Димитър Войнов
  • 26.01.2022

Специализирано обучение на 26.01.2022г.на тема:

Годишното данъчно приключване на 2021г.
Практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО
Лектор: Димитър Войнов

Начало: 09,30ч – 16,00ч.

Теми:
1. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други).
- Данъчни временни разлики - преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики.
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели - неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар.
- Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
• Разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.
• Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
- Данъчен амортизационен план.
- Пренасяне на данъчна загуба.
- Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.
- Данък върху разходите.
- Други.

2.Най – важното за промените в ЗКПО - 2021 г. и предстоящо за 2022 ( ако е приложимо към датата на семинара )
- Авансови вноски. Нови важни дати до края на годината.
- Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО.
- Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж.
- Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер.
- Преотстъпване на данък.
- Данъци върху разходите.
- Други промени.
3. Актуални въпроси на ЗКПО:
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП.
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19.
- Надвнесен годишен корпоративен данък.
4. Отговори на въпроси
( Програмата ще бъде актуализирана съобразно настъпили промени в законодателството към датата на семинара)

Може да се регистрирате директно от нашия сайт– след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg
Денислава Рускова

Цени :

150лв. без ддс за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140лв. без ддс за участник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на допълнителна идентификация за втори и следващ участник от една фирма 50лв. без ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

При участие в три/четири семинара по избор през януари - получавате отстъпка съответно 30/40лв. без ддс /36лв./48 с ддс от общата цена за съответните семинари.

Цените са крайни и ддс не се начислява.

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 16.00ч., почивки, презентация в електронен вид

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в платформата, която ще Ви разпознае автоматично. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.


Срок за записване и плащане 21.01.2022г.


Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


Обратно